สมัครสมาชิก SBOBET เว็บเดิมพันฟุตบอล หนี้สินทางการเงิน

สมัครสมาชิก SBOBET ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 86.5 423.0 (13.8) 15.4 (40.7) (15.6) 112.9 3,914.2 4,395.4 – 4,395.4
การยอมรับ IFRS 9 – – – (13.7) – – – 13.7 – – –
ยอดยกมาตามที่ปรับปรุงใหม่ 86.5 423.0 (13.8) 1.7 (40.7) (15.6) 112.9 3,927.9 4,395.4 – 4,395.4
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไรประจำปี – – – – – – – 201.4 201.4 (20.7) 180.7
รับแปลเงินตราต่างประเทศ – – 17.9 – – – – – 17.9 8.2 26.1
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สมัครสมาชิก SBOBET (ขาดทุน) ประจำปี – – 17.9 – – – – 201.4 219.3 (12.5) 206.8
รายการกับเจ้าของบริษัทที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น
หุ้นที่ออก (หมายเหตุ 11) 0.5 2.3 – – – – – – 2.3 – 2.3
หุ้นที่ออกในผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 22.6 22.6 16.8 39.4
การรวมธุรกิจ – FanDuel (หมายเหตุ 8) – – – – – – – 8.9 8.9 209.0 217.9
ถือหุ้นโดยกลุ่มบริษัทเอง (หมายเหตุ 11) (5.6 ) (0.5) – 0.5 – – – (501.8) (501.8) – (501.8)
รายการชำระส่วนทุน – ค่าใช้จ่ายที่บันทึกในงบกำไรขาดทุน – – – – – – 20.4 – 20.4 – 20.4
ธุรกรรมที่ชำระด้วยตราสารทุน – การให้สิทธิ์ – – – – – 7.0 (6.7) 0.3 0.6 – 0.6
ภาษีจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ – – – – – – – (0.7) (0.7) – (0.7)
โอนไปยังกำไรสะสมจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น (หมายเหตุ 11) – – – – – – (40.5) 40.5 – – –
เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น (หมายเหตุ 12) – – – – – – – (169.0) (169.0) – (169.0)
ผลงานทั้งหมดและการแจกจ่ายให้กับเจ้าของบริษัท (5.1 ) 1.8 – 0.5 – 7.0 (26.8) (599.2) (616.7) 225.8 (390.9)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 81.4 424.8 4.1 2.2 (40.7) (8.6) 86.1 3,530.1 3,998.0 213.3 4,211.3
หมายเหตุ 1 ถึง 17 ในหน้า 29 ถึง 54 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมแบบย่อเหล่านี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

1. ข้อมูลทั่วไป

Flutter Entertainment plc (“บริษัท”) และบริษัทในเครือ (รวมกันเรียกว่า “กลุ่ม”) เป็นกลุ่มการพนันกีฬาและเกมระดับโลกซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ ปัจจุบันกลุ่มดำเนินงานในสี่แผนก (i) PPB Online ซึ่งรวมถึงแบรนด์ออนไลน์ของ Paddy Power, Betfair และ Adjarabet, หนังสือกีฬาทางโทรศัพท์ของ Paddy Power ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจกับธุรกิจจำนวนหนึ่ง; (ii) ออสเตรเลีย ซึ่งประกอบด้วย Sportsbet ผู้นำตลาดในตลาดการพนันออนไลน์ของออสเตรเลียที่เติบโตอย่างรวดเร็ว (iii) PPB Retail ซึ่งดำเนินการร้านเดิมพัน Paddy Power มากกว่า 620 แห่งทั่วสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ และ (iv) สหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วย FanDuel ผู้ให้บริการชั้นนำของตลาดในกีฬาแฟนตาซีรายวันและการเดิมพันกีฬาออนไลน์และขายปลีก TVG ทีวีแข่งม้าชั้นนำของอเมริกาและเครือข่ายการพนัน

บริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นและมีภูมิลำเนาในสาธารณรัฐไอร์แลนด์และมีรายการหลักในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนและเป็นบริษัทรองในตลาดหลักทรัพย์ไอร์แลนด์

ข้อมูลทางการเงินที่นำเสนอในที่นี้ไม่ประกอบด้วยงบการเงินตามกฎหมายฉบับเต็ม ดังนั้นจึงไม่รวมข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับงบการเงินประจำปีฉบับเต็ม งบการเงินตามกฎหมายฉบับเต็มสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2019 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (“IFRS”) ซึ่งรับรองโดยสหภาพยุโรป (“EU”) พร้อมกับรายงานการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสมตามมาตรา 391 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท 2014 จะถูกผนวกเข้ากับผลตอบแทนประจำปีและยื่นต่อนายทะเบียนของ บริษัท

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

2. หลักเกณฑ์การจัดทำและสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินรวมแบบย่อจัดทำขึ้นตามระเบียบความโปร่งใส (Directive 2004/109/EC) 2007 และกฎความโปร่งใสของหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ งบการเงินรวมแบบย่อได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนในอดีต ยกเว้นรายการเดิมพัน (ซึ่งบันทึกเป็นเครื่องมือทางการเงินที่เป็นอนุพันธ์) การลงทุน สิ่งตอบแทนที่อาจรอการตัดบัญชี และการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์บางรายการ ซึ่งทั้งหมดแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (วันที่ให้สิทธิ) มูลค่าในกรณีการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์) งบการเงินรวมแสดงเป็นปอนด์สเตอร์ลิงและปัดเศษเป็นล้านที่ใกล้ที่สุด

นอกเหนือจากระเบียบ IAS (EC1606/2002 ‘มาตรฐานการบัญชีที่นำมาใช้ในสหภาพยุโรป’) กฎหมายของสหภาพยุโรปกำหนดให้งบการเงินรวมประจำปีของกลุ่มต้องจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (“IFRS”) ที่รับรองโดย สหภาพยุโรป (“EU”) งบการเงินรวมได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของ IFRS ที่สหภาพยุโรปนำมาใช้และมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2019

นโยบายการบัญชีที่นำมาใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมเหล่านี้มีการใช้อย่างสม่ำเสมอในระหว่างปีและปีก่อนหน้า ยกเว้นที่เน้นด้านล่างใน ‘คำชี้แจงการบัญชีล่าสุด’

คำแถลงการบัญชีล่าสุด
IASB ได้ออกมาตรฐาน นโยบาย การตีความ และแก้ไขต่อไปนี้ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับกลุ่มบริษัทเป็นครั้งแรกในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2019:

IFRS 16 สัญญาเช่า
IFRIC 23 ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการรักษาภาษีเงินได้
การแก้ไขคุณสมบัติการชำระเงินล่วงหน้าของ IFRS 9 พร้อมค่าตอบแทนติดลบ
การแก้ไข IAS 28: ผลประโยชน์ระยะยาวในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
การปรับปรุงประจำปีของมาตรฐาน IFRS ปี 2558-2561 รอบ
การแก้ไข IAS 19: การแก้ไขแผน การลดทอน หรือการระงับคดี
การนำมาตรฐานและการตีความใหม่ข้างต้นไปใช้ ยกเว้น IFRS 16 ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทได้ใช้ IFRS 16 Leases ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2019 IFRS 16 ได้แนะนำรูปแบบการบัญชีในงบดุลฉบับเดียวสำหรับผู้เช่า ส่งผลให้กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์ที่ใช้สิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าซึ่งเป็นภาระผูกพันในการชำระค่าเช่า

กลุ่มบริษัทได้นำ IFRS 16 ไปใช้โดยใช้วิธีย้อนหลังแบบแก้ไข โดยจะรับรู้ผลสะสมของการรับรู้เริ่มแรกในกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ดังนั้น ข้อมูลเปรียบเทียบที่นำเสนอสำหรับปี 2561 จึงไม่ได้มีการปรับปรุงใหม่ กล่าวคือ นำเสนอตามที่รายงานใน IAS 17 และการตีความที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได้อธิบายไว้ด้านล่าง

ในฐานะผู้เช่า
ในฐานะผู้เช่า กลุ่มบริษัทก่อนหน้านี้ได้จัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินโดยพิจารณาจากการประเมินว่าสัญญาเช่าได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิงส่วนใหญ่แล้วหรือไม่ ภายใต้ IFRS 16 กลุ่มบริษัทรับรู้สิทธิในการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าส่วนใหญ่ กล่าวคือ สัญญาเช่าดังกล่าวจะบันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทเลือกที่จะไม่รับรู้สิทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับการเช่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำจำนวนเล็กน้อย (เช่น อุปกรณ์สำนักงาน) กลุ่มบริษัทรับรู้การชำระเงินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทรับรู้สิทธิในการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่เริ่มต้นการเช่า สิทธิในการใช้สินทรัพย์จะวัดเริ่มแรกด้วยต้นทุนที่ถือว่าเป็นมูลค่า ซึ่งประกอบด้วยจำนวนการวัดมูลค่าเริ่มต้นของหนี้สินตามสัญญา การชำระเงินตามสัญญาที่จ่ายในหรือก่อนวันที่เริ่มต้นหักด้วยแรงจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ ต้นทุนโดยตรงเริ่มต้นใดๆ และค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟู ต่อมาวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและการด้อยค่าตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท โดยจะคิดค่าเสื่อมราคาตามอายุสัญญาเช่าที่สั้นกว่าและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิในการใช้ เว้นแต่จะมีการโอนความเป็นเจ้าของหรือทางเลือกในการซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลว่าจะใช้สิทธิเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดเริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าซึ่งไม่ได้ชำระ ณ วันที่เริ่มต้น คิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยโดยนัยในสัญญาเช่า หรือหากไม่สามารถกำหนดอัตราได้ทันท่วงที อัตราเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มบริษัท โดยทั่วไปแล้ว กลุ่มบริษัทจะใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส่วนเพิ่มเป็นอัตราคิดลด ในการพิจารณาอัตราการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น กลุ่ม (หากเป็นไปได้) ใช้เงินกู้ยืมจากบุคคลที่สามล่าสุดเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการกำหนดอัตราการกู้ยืมที่จะแนบมากับเงินกู้ที่มีหลักประกันซึ่งมีปริมาณ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และระยะเวลาใกล้เคียงกันกับสัญญาเช่ารายบุคคล

หนี้สินตามสัญญาเช่ารวมมูลค่าปัจจุบันสุทธิของเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าดังต่อไปนี้

การชำระเงินคงที่ (รวมถึงการชำระเงินคงที่ในสาระสำคัญ) หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาที่ค้างรับ
ค่าเช่าผันแปรตามดัชนีหรืออัตรา ซึ่งวัดเริ่มแรกโดยใช้ดัชนีหรืออัตรา ณ วันที่เริ่มต้น
จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายโดยกลุ่มภายใต้การค้ำประกันมูลค่าคงเหลือ
ราคาใช้สิทธิของทางเลือกในการซื้อ หากกลุ่มบริษัทมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะใช้สิทธินั้น และ
การจ่ายเงินค่าปรับสำหรับการบอกเลิกสัญญาเช่า ถ้าระยะเวลาการเช่าสะท้อนถึงกลุ่มที่ใช้ตัวเลือกนั้น
ค่าเช่าที่ต้องจ่ายภายใต้ตัวเลือกการขยายเวลาบางอย่างที่สมเหตุสมผลจะรวมอยู่ในการวัดมูลค่าหนี้สินด้วย

หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นในภายหลังด้วยต้นทุนดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงตามการชำระเงินตามสัญญาเช่า จะวัดใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการชำระค่าเช่าในอนาคตอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในดัชนีหรืออัตรา การเปลี่ยนแปลงประมาณการของจำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องชำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ หรือการเปลี่ยนแปลงการประเมินมูลค่าคงเหลือตามความเหมาะสม ไม่ว่าตัวเลือกในการซื้อหรือการขยายเวลามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ หรือตัวเลือกในการยกเลิกนั้นมีเหตุผลที่แน่นอนว่าจะไม่ใช้สิทธิ

กลุ่มบริษัทได้ใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอายุสัญญาสำหรับสัญญาเช่าบางสัญญาซึ่งเป็นสัญญาเช่าที่มีตัวเลือกการต่ออายุ การประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ว่าจะใช้สิทธิดังกล่าวมีผลกระทบต่อระยะเวลาการเช่า ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนหนี้สินตามสัญญาเช่าและสิทธิในการใช้สินทรัพย์ที่รับรู้

การเปลี่ยนแปลง
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยกลุ่มผู้เช่ามีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นรายจ่ายเมื่อเริ่มต้นของสัญญาเช่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าหากต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินรวมอยู่ในเจ้าหนี้ระยะสั้นและระยะยาวอื่น การจ่ายค่าเช่าแต่ละครั้งจะถูกปันส่วนระหว่างหนี้สินและต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนทางการเงินบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุสัญญาเช่าเพื่อให้เกิดอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นงวดสำหรับยอดหนี้สินคงเหลือในแต่ละงวด ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงินได้คิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 81.4 424.8 4.1 – 2.2 (40.7 ) (8.6 ) 86.1 3,530.1 3,998.0 213.3 4,211.3
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไรประจำปี – – – – – – – – 144.0 144.0 (32.1 ) 111.9
รับแปลเงินตราต่างประเทศ – – (25.6 ) – – – – – – (25.6 ) (7.5 ) (33.1 )
การเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลค่ายุติธรรมของเงินสำรองป้องกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสด – – – 2.3 – – – – – 2.3 – 2.3
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม / (ขาดทุน) ประจำปี – – (25.6 ) 2.3 – – – 144.0 120.7 (39.6 ) 81.1
รายการกับเจ้าของบริษัทที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น
หุ้นที่ออก (หมายเหตุ 11) 0.3 3.6 – – – – – – – 3.6 – 3.6
การรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 8) – – – – – – – – – – 31.2 31.2
ถือหุ้นโดยกลุ่มบริษัทเอง (หมายเหตุ 11) (1.4 ) (0.1 ) – – 0.1 – – – – – – –
รายการชำระส่วนทุน – ค่าใช้จ่ายที่บันทึกในงบกำไรขาดทุน – – – – – – – 17.1 – 17.1 – 17.1
ธุรกรรมที่ชำระด้วยตราสารทุน – การให้สิทธิ์ – – – – – – 2.5 (2.3 ) (0.2 ) – – –
ภาษีจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ – – – – – – – – 1.5 1.5 – 1.5
โอนไปยังกำไรสะสมจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น (หมายเหตุ 11) – – – – – – – (20.3 ) 20.3 – – –
เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น (หมายเหตุ 12) – – – – – – – – (156.2 ) (156.2 ) – (156.2 )
ผลงานทั้งหมดและการแจกจ่ายให้กับเจ้าของบริษัท (1.1 ) 3.5 – – 0.1 – 2.5 (5.5 ) (134.6 ) (134.0 ) 31.2 (102.8 )

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 80.3 428.3 (21.5 ) 2.3 2.3 (40.7 ) (6.1 ) 80.6 3,539.5 3,984.7 204.9 4,189.6
ย่อ งบการเงินรวมงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2018

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ดูหมายเหตุ 11)

จำนวน
หุ้นสามัญ
หุ้นใน
เรื่องต่างๆ E
ล้าน ออก
หุ้น
ทุน
และส่วนแบ่งการ
พรีเมี่ยม
£เมตร ทุนสำรองการ แปล
เงินตราต่างประเทศ£m

เงินสำรอง
อื่นๆ£m
หุ้น
ธนารักษ์£m หุ้นที่
ถือโดย
กองทุนผลประโยชน์พนักงาน

£m Share-
ตาม
การชำระเงิน
สำรอง
£เมตร สะสม
กำไร
£เมตร
ทุน
รวม£m ดอกเบี้ยที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุม

£m
ทุน
รวม£mสัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปยังกลุ่มเนื่องจากผู้เช่าจัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน การชำระเงินภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน (สุทธิจากสิ่งจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะถูกเรียกเก็บไปยังกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่า เว้นแต่จะใช้วิธีอื่นที่เป็นระบบเหมาะสมกว่า

กลุ่มบริษัทให้เช่าการพนันที่ได้รับอนุญาตและสำนักงานอื่น ๆ ภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน สัญญาเช่ามีเงื่อนไข เงื่อนไขการส่งต่อ และสิทธิ์ในการต่ออายุที่แตกต่างกัน โดยเฉลี่ยแล้ว สัญญาเช่าเหลือเวลาอีกประมาณห้าปี (หากกลุ่มบริษัทต้องใช้ตัวเลือกช่วงพักที่มีอยู่) โดยมีสิทธิต่ออายุหลังจากวันนั้น โดยทั่วไป การเช่าตามสัญญาจะได้รับการตรวจสอบทุก ๆ ห้าปีเพื่อสะท้อนถึงอัตราค่าเช่าในตลาดหรือการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อทั่วไป

ระหว่างการเปลี่ยนแปลง สำหรับสัญญาเช่าที่จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานภายใต้ IAS 17 หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่เหลือโดยคิดลดตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 สินทรัพย์ที่ใช้สิทธิวัดค่าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

มูลค่าตามบัญชีเสมือนว่าได้ใช้ IFRS 16 ตั้งแต่วันที่เริ่มต้น โดยให้คิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส่วนเพิ่มของสัญญาเช่า ณ วันที่สมัครครั้งแรก
จำนวนเท่ากับหนี้สินตามสัญญาเช่า ปรับปรุงด้วยจำนวนเงินที่ชำระล่วงหน้าหรือค้างจ่ายตามสัญญาเช่า
กลุ่มบริษัทได้ใช้แนวทางปฏิบัติต่อไปนี้เมื่อนำ IFRS 16 ไปใช้กับสัญญาเช่าที่จัดประเภทก่อนหน้านี้เป็นสัญญาเช่าดำเนินงานภายใต้ IAS 17

ใช้ข้อยกเว้นไม่รับรู้สิทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาการเช่าและสัญญาเช่าน้อยกว่า 12 เดือน ซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ
อาศัยการประเมินก่อนหน้านี้ว่าสัญญาเช่าเป็นภาระแทนการตรวจสอบการด้อยค่าหรือไม่
การบัญชีระดับพอร์ตโฟลิโอประยุกต์สำหรับสัญญาเช่าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ไม่รวมต้นทุนทางตรงเริ่มต้นจากการวัดสิทธิการใช้สินทรัพย์ ณ วันที่สมัครครั้งแรก
ใช้ความเข้าใจย้อนหลังเมื่อกำหนดระยะเวลาเช่าหากสัญญามีตัวเลือกในการขยายหรือสิ้นสุดสัญญาเช่า
ในฐานะผู้ให้เช่า
กลุ่มบริษัทมีทรัพย์สินจำนวนเล็กน้อยที่ให้เช่าช่วง นโยบายการบัญชีที่บังคับใช้กับกลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่าไม่แตกต่างจาก IAS 17

เมื่อเริ่มก่อตั้ง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าสัญญาเช่าแต่ละรายการเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าดำเนินงาน โดยอ้างอิงจากการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิง ในกรณีนี้ กลุ่มบริษัทจะใช้ข้อกำหนดในการยกเลิกการรับรู้และการด้อยค่าใน IFRS 9 กับเงินลงทุนสุทธิในสัญญาเช่า

เมื่อกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่าช่วงกลาง สัญญาเช่าช่วงจะถูกจัดประเภทโดยอ้างอิงถึงสิทธิในการใช้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเช่าหลัก ไม่ได้อ้างอิงถึงสินทรัพย์อ้างอิง

ภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ที่เกิดจากสัญญาเช่าตามเกณฑ์คงค้างตลอดอายุของสัญญา

ผลกระทบต่องบการเงิน

ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเปลี่ยนไปใช้ IFRS 16 กลุ่มบริษัทรับรู้สิทธิเพิ่มเติมในการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มเติม ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสรุปได้ดังนี้

1 มกราคม
2019
£m
สิทธิในการใช้ทรัพย์สิน 157.2
บทบัญญัติ 1.2
เจ้าหนี้ 7.6
หนี้สินตามสัญญา (162.3)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ รวมถึงการชำระล่วงหน้า (3.7)
เนื่องจากกลุ่มบริษัทวัดมูลค่าการใช้สินทรัพย์ด้วยมูลค่าเท่ากับหนี้สินตามสัญญาเช่า จึงไม่ต้องปรับปรุงกำไรสะสม

บทบัญญัติที่ถูกตัดสิทธิ์นั้นอ้างถึงสัญญาเช่าที่ยุ่งยากซึ่งระบุก่อนหน้านี้ซึ่งภายใต้ IAS 17 กำหนดให้รับรู้ข้อกำหนดซึ่งอยู่ภายใต้ IFRS 16 ในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนหน้านี้ในหนี้สินตามสัญญาเช่าโดยรวม

เมื่อวัดหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าที่จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน กลุ่มบริษัทได้ลดการชำระเงินตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตราการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2019 โดยใช้อัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 3%

1 มกราคม 2019
£m
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เปิดเผยในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท 182.1
หักการชำระเงินที่จะไม่รวมอยู่ในหนี้สินตามสัญญาเช่า (2.5)
ส่วนลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 (17.3)
หนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 162.3
ผลกระทบสำหรับงวด
จากการบังคับใช้ IFRS 16 ในเบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้านี้จัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน กลุ่มบริษัทรับรู้สิทธิในการใช้สินทรัพย์ 166.0 ล้านปอนด์ และหนี้สินตามสัญญาเช่า 170.5 ล้านปอนด์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดู หมายเหตุ 14 และ 15 (ง) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ในส่วนของสัญญาเช่าตาม IFRS 16 กลุ่มบริษัทได้รับรู้ค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่ายแทนค่าเช่าดำเนินงาน ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2019 กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเสื่อมราคา 36.7 ล้านปอนด์และดอกเบี้ย 5.0 ล้านปอนด์จากสัญญาเช่าเหล่านี้

ยังไม่ได้นำ IFRS มาใช้ IFRS
ต่อไปนี้ได้ออกแล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้ในงบการเงินเหล่านี้ การยอมรับของพวกเขาไม่คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่องบการเงิน:

การแก้ไขการอ้างอิงถึงกรอบแนวคิดในมาตรฐาน IFRS (มีผลใช้บังคับวันที่ 1 มกราคม 2020)
คำจำกัดความของธุรกิจ (การแก้ไข IFRS 3) (มีผลใช้บังคับ 1 มกราคม 2020)
คำจำกัดความของวัสดุ (แก้ไขเพิ่มเติม IAS 1 และ IAS 8) (มีผลวันที่ 1 มกราคม 2020)
IFRS 17 สัญญาประกัน (มีผลวันที่ 1 มกราคม 2021)
การแก้ไข IFRS 10 และ IAS 28: การขายหรือการมีส่วนร่วมของสินทรัพย์ระหว่างนักลงทุนกับผู้ร่วมธุรกิจหรือกิจการร่วมค้า (วันที่มีผลบังคับใช้จะได้รับการยืนยัน)
หลักเกณฑ์การรวมบัญชี งบการเงินของ
กลุ่มบริษัทได้รวมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตามบัญชีที่ทำไว้จนถึงสิ้นปีการเงิน บริษัทย่อยเป็นนิติบุคคลที่ควบคุมโดยบริษัท กลุ่มควบคุมเอนทิตีเมื่อเปิดเผยหรือมีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนผันแปรจากการมีส่วนร่วมกับเอนทิตีและมีความสามารถในผลกระทบต่อผลตอบแทนเหล่านั้นผ่านอำนาจเหนือเอนทิตี ยอดดุลภายในกลุ่มและกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงหรือรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากธุรกรรมภายในกลุ่มจะถูกตัดออกในการรวมบัญชี ยกเว้นในขอบเขตที่ผลขาดทุนที่ยังไม่รับรู้เป็นหลักฐานของการด้อยค่า

ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจ ใน
การจัดทำงบการเงินตาม IFRS ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณ และข้อสมมติฐานที่มีผลกระทบต่อการใช้นโยบายการบัญชีและจำนวนเงินที่รายงานของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างไปจากการประมาณการเหล่านี้

ประมาณการและสมมติฐานพื้นฐานจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การแก้ไขประมาณการทางบัญชีรับรู้ในงวดที่มีการแก้ไขประมาณการและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

3. ส่วนงานปฏิบัติการ

ส่วนงานที่รายงานของกลุ่มเป็นธุรกิจที่ได้รับการจัดการแยกจากกัน เนื่องจากปัจจัยต่างๆ รวมกัน เช่น วิธีการให้บริการ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และบริการต่างๆ ที่มีให้

ข้อมูลส่วนงานธุรกิจที่รายงาน กลุ่ม
บริษัทได้กำหนดให้ส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานได้ ส่วนงานที่รายงานของกลุ่มมีดังต่อไปนี้:

PPB ออนไลน์
ออสเตรเลีย
PPB ค้าปลีก
เรา
ส่วนงานที่รายงานได้สะท้อนถึงวิธีการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินโดยหัวหน้าผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านปฏิบัติการของกลุ่ม (“CODM”)

กลุ่ม PPB Online มาจากรายได้หลักจากการเดิมพันกีฬา (หนังสือกีฬาและผลิตภัณฑ์การพนันกีฬาแบบแลกเปลี่ยน) และ/หรือบริการเกม (เกม คาสิโน บิงโก และโป๊กเกอร์) ในทุกภูมิภาคของธุรกิจกับลูกค้า (“B2C”) ที่กลุ่มบริษัท ดำเนินการในยกเว้นสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย และบริการแบบธุรกิจกับธุรกิจ (“B2B”) ทั่วโลก บริการออนไลน์ส่วนใหญ่จัดส่งผ่านอินเทอร์เน็ตโดยมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยที่ส่งผ่านระบบโทรศัพท์สาธารณะ

กลุ่มประเทศออสเตรเลียสร้างรายได้จากบริการการพนันกีฬาที่มอบให้กับลูกค้าชาวออสเตรเลียโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลักโดยมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยโดยใช้ระบบโทรศัพท์สาธารณะ

ส่วน PPB Retail มาจากรายได้จากการเดิมพันกีฬาและ / หรือบริการเครื่องเกมที่จัดส่งผ่านร้านทำบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์

ส่วนในสหรัฐอเมริกาสร้างรายได้จากการเดิมพันกีฬา กีฬาแฟนตาซีรายวัน และบริการเกมที่มอบให้กับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนของบริการเดิมพันกีฬาของสหรัฐฯ ที่ให้บริการผ่านร้านค้าปลีกจำนวนเล็กน้อย

ค่าใช้จ่ายในการบริหารองค์กร (คณะกรรมการ การเงิน กฎหมาย การตรวจสอบภายใน ทรัพยากรบุคคล ทรัพย์สิน และหน่วยงานส่วนกลางอื่นๆ) ไม่สามารถจัดสรรให้กับแต่ละส่วนปฏิบัติงานได้ทันที และไม่ได้ถูกใช้โดย CODM สำหรับการตัดสินใจในการดำเนินงานและการจัดสรรทรัพยากร สิ่งเหล่านี้จะแสดงในการกระทบยอดของกลุ่มที่รายงานไปยังยอดรวมของกลุ่ม

กลุ่มบริษัทไม่ได้จัดสรรค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรือดอกเบี้ยให้กับส่วนงานที่รายงาน การจัดการการคลังเป็นแบบรวมศูนย์สำหรับกลุ่ม PPB Online, ออสเตรเลีย, PPB Retail และ US

ข้อมูลสินทรัพย์และหนี้สินมีการรายงานเป็นการภายในโดยรวม ไม่ใช่ตามส่วนงานที่รายงาน ดังนั้นจึงไม่มีข้อมูลที่ให้ไว้ในหมายเหตุนี้เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่แยกตามส่วนงานที่รายงาน

ข้อมูลส่วนงานธุรกิจที่รายงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562:

PPB
ออนไลน์ ออสเตรเลีย PPB
ค้าปลีก เรา องค์กร รวม
£m £m £m £m £m £m
รายได้จากลูกค้าภายนอก 1,006.2 445.8 311.7 376.3 – 2,140.0
ค่าใช้จ่ายในการขาย (283.1 ) (181.5 ) (69.8 ) (115.8 ) – (650.2 )
กำไรขั้นต้น 723.1 264.3 241.9 260.5 – 1,489.8
ต้นทุนการดำเนินงานไม่รวมค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และการด้อยค่า (410.3 ) (136.8 ) (165.6 ) (296.7 ) (55.0 ) (1,064.4 )
EBITDA อ้างอิง 1 312.8 127.5 76.3 (36.2 ) (55.0 ) 425.4
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (49.9 ) (23.8 ) (43.0 ) (23.8 ) (4.3 ) (144.8 )
กำไร / (ขาดทุน) ของส่วนงานที่รายงานก่อนแยกเปิดเผย 262.9 103.7 33.3 (60.0 ) (59.3 ) 280.6
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกับการได้มา (หมายเหตุ 4) (77.2 ) – – (35.9 ) – (113.1 )
กำไร / (ขาดทุน) ของส่วนงานที่รายงานภายหลังการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกับการได้มา 185.7 103.7 33.3 (95.9 ) (59.3 ) 167.5
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 2 (หมายเหตุ 4) (17.6 )
กำไรจากการดำเนิน 149.9
ข้อมูลส่วนงานธุรกิจที่รายงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561:

PPB
ออนไลน์ ออสเตรเลีย PPB
ค้าปลีก เรา องค์กร รวม
£m £m £m £m £m £m
รายได้จากลูกค้าภายนอก 947.6 402.9 331.5 191.4 – 1,873.4
ค่าใช้จ่ายในการขาย (231.0) (121.2) (73.1) (44.6) – (469.9)
กำไรขั้นต้น 716.6 281.7 258.4 146.8 – 1,403.5
ต้นทุนการดำเนินงานไม่รวมค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และการด้อยค่า (400.5) (144.7) (186.8) (161.3) (59.2) (952.5)
EBITDA อ้างอิง 1 316.1 137.0 71.6 (14.5) (59.2) 451.0
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (41.6) (17.6) (20.8) (10.5) – (90.5)
กำไร / (ขาดทุน) ของส่วนงานที่รายงานก่อนแยกเปิดเผย 274.5 119.4 50.8 (25.0) (59.2) 360.5
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกับการได้มา (หมายเหตุ 4) (79.9) – – (20.8) – (100.7)
การด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุ 4) – – – (27.2) – (27.2)
กำไร/ (ขาดทุน) ของส่วนงานที่รายงานภายหลังการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกับการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 194.6 119.4 50.8 (73.0) (59.2) 232.6
การปรับโครงสร้างและการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ 2 (หมายเหตุ 4) (28.0)
กำไรจากการดำเนิน 204.6
1 EBITDA อ้างอิงในหมายเหตุส่วนงานด้านบนหมายถึงกำไรสำหรับงวดก่อนรายการที่เปิดเผยแยกต่างหาก ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายและการด้อยค่า รายได้ทางการเงิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี/เครดิต กรรมการถือเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของผลการดำเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท หมายเหตุ จากการนำ IFRS 16 Lease ไปใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ภายใต้แนวทางแก้ไขย้อนหลัง ค่าเช่าซึ่งในปี 2561 สะท้อนอยู่ในต้นทุนการดำเนินงานไม่รวมค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และการด้อยค่า จะไม่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายอีกต่อไปในปี 2562 แต่ จะถูกแทนที่ด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายทางการเงินที่บันทึกหลัง EBITDA ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ ดูหมายเหตุ 2 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของ IFRS 16
2 กลุ่มบริษัทไม่จัดสรรค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและการปรับโครงสร้างและการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ให้กับส่วนงานที่รายงาน

การกระทบยอดของส่วนงานที่รายงานไปยังยอดรวมของกลุ่ม:

2019 2018
£m £m
รายได้
รายได้รวมจากส่วนงานที่รายงาน คือ รายได้รวมของกลุ่ม 2,140.0 1,873.4

กำไรและขาดทุน
กำไรจากการดำเนิน 149.9 204.6
จำนวนเงินที่ไม่ได้ปันส่วน:
รายได้ทางการเงิน 1.0 21.6
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (15.2) (7.5)
กำไรก่อนหักภาษี 135.7 218.7
การแยกส่วนรายได้ภายใต้ IFRS 15

รายได้ของกลุ่มแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2019:

PPB ออนไลน์ ออสเตรเลีย PPB ค้าปลีก เรา รวม
£m £m £m £m £m
รายได้จากกีฬา1 666.3 445.8 229.6 325.0 1,666.7
รายได้จากการเล่นเกม 339.9 – 82.1 51.3 473.3
รายได้รวมของกลุ่ม 1,006.2 445.8 311.7 376.3 2,140.0
รายได้ของกลุ่มแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561:

PPB ออนไลน์ ออสเตรเลีย PPB ค้าปลีก เรา รวม
£m £m £m £m £m
รายได้จากกีฬา1 677.8 402.9 221.7 171.7 1,474.1
รายได้จากการเล่นเกม 269.8 – 109.8 19.7 399.3
รายได้รวมของกลุ่ม 947.6 402.9 331.5 191.4 1,873.4
1 รายได้จากกีฬาประกอบด้วยหนังสือกีฬา การเดิมพันกีฬาแลกเปลี่ยน กีฬาแฟนตาซีรายวัน และการเดิมพันแบบ pari-mutuel

ข้อมูลส่วนทางภูมิศาสตร์
กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักคือ “สหราชอาณาจักร” “ไอร์แลนด์” “ออสเตรเลีย” “สหรัฐฯ” และ “ส่วนที่เหลือของโลก” ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ของสหราชอาณาจักรประกอบด้วยธุรกิจรับแทงรายย่อยของสหราชอาณาจักร การพนันกีฬาออนไลน์และทางโทรศัพท์จากลูกค้าในสหราชอาณาจักร และการเล่นเกมออนไลน์จากลูกค้าในสหราชอาณาจักร ส่วนทางภูมิศาสตร์ของไอร์แลนด์ประกอบด้วยธุรกิจรับแทงบัญชีรายย่อยของไอร์แลนด์ การพนันกีฬาออนไลน์และทางโทรศัพท์จากลูกค้าในไอร์แลนด์ และการเล่นเกมออนไลน์จากลูกค้าในไอร์แลนด์ ส่วนทางภูมิศาสตร์ของออสเตรเลียประกอบด้วยการเดิมพันกีฬาออนไลน์และทางโทรศัพท์จากลูกค้าชาวออสเตรเลีย ส่วนทางภูมิศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยการเดิมพันกีฬาออนไลน์และค้าปลีกและการเล่นเกมออนไลน์จากลูกค้าในสหรัฐอเมริกา ส่วนทางภูมิศาสตร์ที่เหลือของโลกประกอบด้วยการเดิมพันกีฬาออนไลน์ การเล่นเกมออนไลน์และบริการ B2B ให้กับลูกค้าในพื้นที่อื่นนอกเหนือจากสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา รายได้จากลูกค้านอกสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกาไม่ถือว่ามีนัยสำคัญเพียงพอที่จะรับประกันการรายงานแยก

รายได้ของกลุ่มแยกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562:

PPB ออนไลน์ ออสเตรเลีย PPB ค้าปลีก เรา รวม
£m £m £m £m £m
สหราชอาณาจักร 671.1 – 173.6 – 844.7
ไอร์แลนด์ 98.5 – 138.1 – 236.6
ออสเตรเลีย – 445.8 – – 445.8
เรา – – – 376.3 376.3
ส่วนที่เหลือของโลก 236.6 – – – 236.6
รายได้รวมของกลุ่ม 1,006.2 445.8 311.7 376.3 2,140.0
รายได้ของกลุ่มแยกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561:

PPB ออนไลน์ ออสเตรเลีย PPB ค้าปลีก เรา รวม
£m £m £m £m £m
สหราชอาณาจักร 672.8 – 195.4 – 868.2
ไอร์แลนด์ 103.2 – 136.1 – 239.3
ออสเตรเลีย – 402.9 – – 402.9
เรา – – – 191.4 191.4
ส่วนที่เหลือของโลก 171.6 – – – 171.6
รายได้รวมของกลุ่ม 947.6 402.9 331.5 191.4 1,873.4
รายได้มาจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมยอดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) แยกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์มีดังนี้

31 ธันวาคม
2019 31 ธันวาคม
2561
£m £m
สหราชอาณาจักร 3,771.2 3,761.6
ไอร์แลนด์ 157.3 104.8
ออสเตรเลีย 108.9 89.9
เรา 805.0 823.3
ส่วนที่เหลือของโลก 185.1 15.5
รวม 5,027.5 4,795.1
4. รายการที่เปิดเผยแยกต่างหาก

2019 2018
£m £m
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกับการได้มา (113.1 ) (100.7)
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม (17.6 ) –
การด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน – (27.2)
กำไรจากการพิจารณาที่อาจเกิดขึ้น – 10.7
การปรับโครงสร้างและการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ – (28.0)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน – 7.0
ผลกระทบของกำไรจากการดำเนินงานของรายการที่เปิดเผยแยกต่างหาก (130.7 ) (138.2)
เครดิตภาษีสำหรับรายการที่เปิดเผยแยกต่างหาก 18.6 15.1
รวมรายการที่เปิดเผยแยกต่างหาก (112.1 ) (123.1)
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกับการได้มา

ค่าตัดจำหน่ายที่ไม่ใช่เงินสดจำนวน 113.1 ล้านปอนด์เกิดขึ้นในช่วงเวลา (2018: 100.7 ล้านปอนด์) อันเป็นผลมาจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งระบุแยกต่างหากภายใต้ IFRS 3 อันเป็นผลมาจากการควบรวมกิจการกับ Betfair ในปี 2559 และการเข้าซื้อกิจการของ FanDuel Limited ในปี 2561 และ Adjarabet ในปี 2562

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม
ในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2019 สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับต้นทุนการทำธุรกรรมครั้งเดียวที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการรวมหุ้นทั้งหมดที่เสนอกับ The Stars Group Inc. ดูหมายเหตุ 17 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมกันนี้

การด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2018 มีการด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสดจำนวน 27.2 ล้านปอนด์ ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ US DRAFT ของเรา (ดูหมายเหตุ 7) ไม่มีการด้อยค่าดังกล่าวในปี 2562

กำไรจากการพิจารณาที่อาจเกิดขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เกี่ยวข้องกับสิ่งตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าไม่มีเจ้าหนี้ค้างชำระสำหรับการซื้อร่างพระราชบัญญัตินี้อีกต่อไป ไม่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นในปี 2562

การปรับโครงสร้างและการริเริ่มเชิงกลยุทธ์

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2018 เกิดขึ้นจากการรวมกันของ Betfair US กับ FanDuel Limited และการปรับโครงสร้างที่สำคัญและการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการแต่งตั้ง CEO คนใหม่

กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริษัทจำหน่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่เหลือ 31.4% ใน LMAX Limited เพื่อพิจารณาเป็นเงินสดจำนวน 21.9 ล้านปอนด์ให้กับผู้ถือหุ้น LMAX ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ซึ่งสร้างกำไร 7.0 ล้านปอนด์

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและการปรับโครงสร้างและการริเริ่มเชิงกลยุทธ์จะรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนรวมภายในต้นทุนการดำเนินงานที่ไม่รวมค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และการด้อยค่า ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกับการได้มารวมอยู่ในค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมอยู่ในการด้อยค่า กำไรจากการขายเงินลงทุนและกำไรจากการพิจารณาที่อาจเกิดขึ้นจะรวมอยู่ในรายได้ทางการเงิน

5. ค่าใช้จ่ายภาษี

2019
£m 2018
£m
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:
ค่าภาษีปัจจุบัน 47.7 53.7
ปีก่อนหน้าเกินบทบัญญัติ (2.5 ) (4.0)
รวมภาษีปัจจุบัน 45.2 49.7
เครดิตภาษีรอการตัดบัญชี (20.5 ) (12.5)
ปีก่อน (ต่ำกว่า)/เกินข้อกำหนด (0.9 ) 0.8
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิลดลง (21.4 ) (11.7)
รวมค่าใช้จ่ายภาษีในงบกำไรขาดทุน 23.8 38.0
ผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีทั้งหมดที่แสดงข้างต้นกับจำนวนที่คำนวณโดยใช้อัตราภาษีนิติบุคคลมาตรฐานกับกำไรก่อนหักภาษีมีดังนี้

2019
£m 2018
£m
กำไรก่อนหักภาษี 135.7 218.7
ภาษีจากกำไรกลุ่มก่อนหักภาษีที่อัตราภาษีนิติบุคคลของไอร์แลนด์มาตรฐานที่ 12.5% 17.0 27.4
ค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไข 0.9 1.3
ผลกระทบของอัตราภาษีตามกฎหมายที่แตกต่างกันในเขตอำนาจศาลในต่างประเทศ (2.8 ) 4.7
ค่าใช้จ่ายที่หักไม่ได้ 1.6 7.0
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีตามกฎหมาย (0.1 ) (0.7)
ไม่รับรู้การเปลี่ยนแปลงของยอดภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 10.5 1.5
เกินสำรองในปีก่อนหน้า (3.3 ) (3.2)
ค่าใช้จ่ายภาษีทั้งหมด 23.8 38.0
ค่าใช้จ่ายภาษีทั้งหมดสำหรับปี 2019 รวมเครดิตสำหรับรายการที่เปิดเผยแยกต่างหากเป็นจำนวนเงิน 18.6 ล้านปอนด์ (2018: 15.1 ล้านปอนด์) (ดูหมายเหตุ 4)

อัตราภาษี อัตรา
ภาษีที่แท้จริงของกลุ่มบริษัทจากกำไรรวมถึงรายการที่เปิดเผยแยกต่างหากสำหรับปี 2562 คือ 17.5% (2018: 17.4%) รายการที่เปิดเผยแยกต่างหากซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตราภาษีรวมนั้นรวมถึงการปลดภาระหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่รับรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการและการได้มาซึ่งหุ้นส่วนใหญ่ใน Adjarabet ตลอดจนต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง ผลกระทบทางภาษีของรายการที่เปิดเผยแยกต่างหากในปีปัจจุบันมีจำนวนเครดิตภาษี 18.6 ล้านปอนด์ (2018: 15.1 ล้านปอนด์)

อัตราภาษีที่แท้จริงของกลุ่มที่ 15.9% (2018: 14.9%) ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการผสมผสานของผลกำไรทางภูมิศาสตร์ และสะท้อนถึงอัตราภาษีทั่วไปที่สูงขึ้นและต่ำลงในเขตอำนาจศาลต่างๆ ที่กลุ่มดำเนินการเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไอร์แลนด์ อัตรามาตรฐานภาษีนิติบุคคล 12.5%

อัตราภาษีที่แท้จริงของกลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงของยอดภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่รับรู้เนื่องจากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการกู้คืนในอนาคตของสินทรัพย์เหล่านั้น ตลอดจนผลกระทบของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำไปหักเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีได้

คาดว่าอัตราภาษีตามกฎหมายจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญนอกจากที่ประกาศและประกาศใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2019 โดยหลักแล้วการลดอัตราพาดหัวของภาษีนิติบุคคลของสหราชอาณาจักรเป็น 17% ในเดือนเมษายน 2020

ผลกระทบของการลดอัตราภาษีนิติบุคคลของสหราชอาณาจักรสำหรับยอดภาษีรอการตัดบัญชีที่รับรู้ในสหราชอาณาจักรสะท้อนให้เห็นในการกระทบยอดภาษีข้างต้น

อัตราภาษีที่แท้จริงในอนาคตของกลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบหลักจากการผสมผสานของผลกำไรตามภูมิภาคตามแนวทางของ OECD ที่เกี่ยวข้องกับการพังทลายของฐานและการเปลี่ยนแปลงกำไร

6. กำไรต่อหุ้น

กลุ่มบริษัทนำเสนอข้อมูลกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและปรับลด (“EPS”) สำหรับหุ้นสามัญ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปี จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักได้รับการปรับสำหรับจำนวนที่ถือเป็นหุ้นทุนซื้อคืนและจำนวนที่ถือโดย Trust Benefit Trust ของกลุ่มบริษัท (“EBT”)

กำไรต่อหุ้นปรับลดกำหนดโดยการปรับปรุงกำไรหรือขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญและจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกสำหรับผลกระทบของหุ้นสามัญปรับลดทั้งหมด

การคำนวณ EPS พื้นฐานและกำไรต่อหุ้นเจือจางมีดังนี้:

2019 2018
ตัวเศษในส่วนที่เกี่ยวกับกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและปรับลด (ล้านปอนด์):
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 144.0 201.4

ตัวเศษในส่วนที่เกี่ยวกับกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว (ล้านปอนด์):
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 144.0 201.4
รายการที่เปิดเผยแยกต่างหาก 94.4 114.7
กำไรจากการคำนวณกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว 238.4 316.1

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกระหว่างปี (พัน) 78,589 83,340

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน £1.832 £2.417
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานที่ปรับปรุงแล้ว £3.033 £3.793

การปรับเพื่อให้ได้ตัวหารในส่วนที่เกี่ยวกับกำไรต่อหุ้นปรับลด (ใน 000):
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกในระหว่างปี 78,589 83,340
ผลกระทบของตัวเลือกหุ้นและรางวัลต่อประเด็นแบบเจือจาง 426 457
ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกในระหว่างปี 79,015 83,797

กำไรต่อหุ้นปรับลด £1.822 £2.404
กำไรต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้ว £3.017 £3.772
มูลค่าตลาดเฉลี่ยของหุ้นของบริษัทที่ 68.25 ปอนด์ (พ.ศ. 2561: 74.63 ปอนด์) ใช้ในการคำนวณผลกระทบปรับลดของตัวเลือกหุ้นตามมูลค่าตลาดสำหรับช่วงเวลาที่ออปชั่นเหลืออยู่

จำนวนออปชั่นที่ไม่รวมอยู่ในการคำนวณจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่คำนวณแล้วเนื่องจากมีผลต้านการเจือจางคือ 464,380 (2018: 447,540)

7. ความปรารถนาดี

หน่วยที่ก่อให้เกิดเงินสด (‘CGU’) ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของสินทรัพย์ที่มีกระแสเงินสดที่ระบุแยกกันได้ มีมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมดังต่อไปนี้:

PPB ออนไลน์
£m ออสเตรเลีย
£m US
£m สหราชอาณาจักร ขายปลีก
£m ไอริช
ขายปลีก
£m รวม
£m
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 3,432.6 44.6 369.5 18.7 19.8 3,885.2
การด้อยค่า – – (26.5) – – (26.5)
เกิดจากการได้มาระหว่างปี (หมายเหตุ 8) – – 191.3 0.2 0.9 192.4
การปรับปรุงการแปลเงินตราต่างประเทศ 0.1 (2.1) 26.2 – – 24.2
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 3,432.7 42.5 560.5 18.9 20.7 4,075.3
เกิดจากการได้มาระหว่างปี (หมายเหตุ 8) 69.6 – – – – 69.6
การปรับปรุงการแปลเงินตราต่างประเทศ (5.9 ) (1.4 ) (17.3 ) – – (24.6 )
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 3,496.4 41.1 543.2 18.9 20.7 4,120.3
มูลค่าความนิยมของกลุ่ม PPB Online เกิดขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการของ CT Networks Limited (“Cayetano”) ผู้พัฒนาเกมที่ตั้งอยู่ในเกาะแมนและบัลแกเรีย ในปี 2554 การเข้าซื้อกิจการของธุรกิจออนไลน์ Betfair (ไม่รวมการดำเนินงานในสหรัฐอเมริกา) เป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการทั้งหมดกับ Betfair Group plc ในปี 2559 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019 การเข้าซื้อกิจการ 51% ในการควบคุมเบื้องต้นใน Adjarabet ซึ่งเป็นผู้นำตลาดในการเดิมพันออนไลน์และการเล่นเกมในตลาดจอร์เจียที่มีการควบคุม (ดูหมายเหตุ 8) .

มูลค่าความนิยมของกลุ่มประเทศออสเตรเลียเกิดขึ้นจากการเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 51 ใน Sportsbet Pty Limited (“Sportsbet”) และการเข้าซื้อกิจการ International All Sports Limited (“IAS”) โดย Sportsbet ในปี 2552

มูลค่าความนิยมของเซ็กเมนต์ของสหรัฐฯ เกิดขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการของธุรกิจสหรัฐที่ได้มาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการทั้งหมดกับ Betfair Group plc ในปี 2559 และการเข้าซื้อกิจการของ FanDuel Limited ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการตลาดชั้นนำในตลาดกีฬาแฟนตาซีรายวันในสหรัฐอเมริกาใน 2561 (ดูหมายเหตุ 8) เนื่องจากการตัดสินใจรวมสินทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาของกลุ่มบริษัทกับ FanDuel (ดูหมายเหตุ 8) และผลกระทบของการตัดสินใจนี้ต่อธุรกิจกีฬาแฟนตาซีรายวันในสหรัฐฯ ที่มีอยู่ของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทได้ตรวจสอบมูลค่าตามบัญชีของธุรกิจนี้และพิจารณาว่าค่าเสื่อมราคาของ ต้องใช้เงิน 26.5 ล้านปอนด์ในปี 2018

ค่าความนิยมในสหราชอาณาจักร การค้าปลีกเกิดขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการธุรกิจรับแทงบัญชีในลอนดอน 2 แห่งในปี 2547 การเข้าซื้อกิจการบริษัทรับทำบัญชีรายย่อยในไอร์แลนด์เหนือในปี 2551 และการเข้าซื้อกิจการร้านทำบัญชีรายย่อยหลายแห่งตั้งแต่ปี 2553

Goodwill in Irish Retail เกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการของธุรกิจทำบัญชีสามแห่งเพื่อก่อตั้ง Paddy Power plc ในปี 1988 และการเข้าซื้อกิจการร้านทำบัญชีสำหรับร้านค้าปลีกหลายแห่งตั้งแต่ปี 2550

การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งมีค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีชีวิตไม่แน่นอน
ตามข้อกำหนดทางบัญชี กลุ่มบริษัทดำเนินการทดสอบการด้อยค่าของหน่วยที่ก่อให้เกิดเงินสดทุกปี การทดสอบครั้งล่าสุดดำเนินการเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2019 จากการทบทวนตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ยกเว้นการด้อยค่า 35.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (26.5 ล้านปอนด์) ในปี 2018 ของธุรกิจ DFS ของสหรัฐอเมริกาที่ได้มาในปี 2560 และการด้อยค่าของแบรนด์ IAS ของ เริ่มแรก 6.9 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียสำหรับในปี 2554 ไม่มีการด้อยค่าเกิดขึ้น

8. การรวมธุรกิจ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การเข้าซื้อกิจการของ Adjarabet
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019 กลุ่มบริษัทเสร็จสิ้นการเข้าซื้อหุ้น 51% ใน Adjarabet ซึ่งเป็นผู้นำตลาดในการเดิมพันออนไลน์และการเล่นเกมในตลาดจอร์เจียที่มีการควบคุม กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับส่วนที่เหลืออีก 49% หลังจากสามปีผ่านข้อตกลงทางเลือกที่ตกลงกันไว้

ในปี 2018 Adjarabet สร้างรายได้ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) ที่ 215 ล้าน Georgian Lari (GEL) (64 ล้านปอนด์) และ EBITDA (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) ของ GEL68m (£20m) การพิจารณาเงินสดเริ่มต้นที่จ่ายโดยกลุ่มสำหรับสัดส่วนการถือหุ้น 51% คือ 102 ล้านปอนด์ นอกจากนี้ยังมีการตกลงกลไก ซึ่งประกอบด้วยตัวเลือกการโทรและการวาง ซึ่งช่วยให้กลุ่มสามารถซื้อส่วนที่เหลือ 49% หลังจากสามปีที่การประเมินมูลค่าเทียบเท่ากับ 7 คูณ 2021 EBITDA การพิจารณาตัวเลือกการโทร/พุทสามารถชำระได้ ณ การเลือกตั้งของกลุ่มบริษัท เป็นเงินสดหรือหุ้น ผลที่ตามมาของทั้งพุทและคอลออปชั่นที่ใช้ได้เฉพาะในมูลค่ายุติธรรมคือ EBITDA ในอนาคตและตัวคูณของรายได้ซึ่งถือเป็นสองปัจจัยหลักในการประเมินมูลค่าออปชั่น จึงได้กำหนดว่ามูลค่ายุติธรรมไม่มีสาระสำคัญและใกล้เคียงกับ ค่าเล็กน้อย

นับตั้งแต่วันที่เข้าซื้อกิจการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2019 ธุรกิจ Adjarabet มีรายได้ 74.7 ล้านปอนด์และกำไรจากการดำเนินงาน 21.0 ล้านปอนด์ หากการเข้าซื้อกิจการ Adjarabet เกิดขึ้นในวันที่ 1 มกราคม 2019 ส่วนแบ่งรายได้และกำไรจากการดำเนินงานจะอยู่ที่ 79.6 ล้านปอนด์และ 21.7 ล้านปอนด์ตามลำดับสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายละเอียดของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ ซื้อได้ ซื้อ การพิจารณาและความปรารถนาดีมีดังนี้

สิ่งที่รวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคือ 74.4 ล้านปอนด์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุแยกกันได้ ซึ่งประกอบด้วยแบรนด์และลูกค้าสัมพันธ์ที่ได้มาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อกิจการ โดยมีผลกระทบเพิ่มเติมจากหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 11.1 ล้านปอนด์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเหล่านี้จะถูกตัดจำหน่ายตลอดอายุเศรษฐกิจที่มีประโยชน์สูงสุดสิบปี ลูกหนี้ที่ได้มามีจำนวน 1.2 ล้านปอนด์ มูลค่าตามบัญชีเท่ากับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินทั้งหมด

ปัจจัยหลักที่นำไปสู่การรับรู้ค่าความนิยม (ซึ่งไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้) คือการเติบโตจากการรวมกิจกรรมทางธุรกิจ แรงงานที่แข็งแกร่ง การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ และการประหยัดการทำงานร่วมกัน ค่าความนิยมได้รับการจัดสรรให้กับ PPB Online CGU ที่มีอยู่ และถือว่า CGU แยกต่างหากไม่เหมาะสม

มูลค่ายุติธรรม ณ
วันที่1 กุมภาพันธ์ 2562
£m
ทรัพย์สิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2.6
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 75.6
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 78.2

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 2.7
สินทรัพย์ทางการเงิน – เงินสดจำกัด 1.6
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้มา 0.2
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4.5
สินทรัพย์รวม 82.7

หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 5.7
ยอดลูกค้า 1.6
รวมหนี้สินหมุนเวียน 7.3

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 0.7
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 11.1
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 11.8
รวมหนี้สิน 19.1
สินทรัพย์สุทธิที่ได้มา 63.6
ความปรารถนาดี 69.6
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุ (31.2)
การพิจารณา 102.0

การพิจารณาวิเคราะห์ได้ดังนี้
ชำระเป็นเงินสด 102.0
การพิจารณา 102.0
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การเข้าซื้อกิจการ FanDuel Limited

มีตัวเลือกการโทรและวางเพื่อซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้น FanDuel Limited ตามการประเมินมูลค่าตลาดที่เกิดขึ้นหลังจากสามและห้าปี กลุ่มบริษัทมีดุลยพินิจว่าทางเลือกเหล่านี้จะได้รับการชำระโดยการออกหุ้นของ Flutter Entertainment plc หรือด้วยเงินสด ผลที่ตามมาของทั้งพุทและคอลออปชั่นใช้สิทธิได้เฉพาะในมูลค่ายุติธรรมตามมูลค่าตลาดของ FanDuel ณ วันที่ใช้ออปชั่น จึงมีการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมไม่มีสาระสำคัญและใกล้เคียงกับมูลค่าที่ระบุ

ในปี 2018 หลังจากการทำธุรกรรมข้างต้น Boyd Gaming ได้รับ 5% ใน FanDuel เพื่อให้ Flutter Entertainment plc มีส่วนได้เสีย 58% ใน FanDuel

การพิจารณามีมูลค่า 211.9 ล้านปอนด์โดยอิงจากมูลค่าของธุรกิจในสหรัฐฯ ที่มีอยู่ของกลุ่มบริษัทซึ่งสนับสนุนให้ FanDuel Group Inc. จ่ายเป็นเงินสด และมูลค่ายุติธรรมของเงินสมทบที่กลุ่มจ่ายให้ FanDuel

FanDuel มีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 40% ของตลาดกีฬาแฟนตาซีรายวันของสหรัฐฯ โดยมีลูกค้าที่ลงทะเบียนแล้ว 7 ล้านรายใน 40 รัฐ ในปี 2560 มีรายได้ 124 ล้านดอลลาร์และมีลูกค้าที่ใช้งานอยู่ 1.3 ล้านคน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นิวยอร์ก ธุรกิจได้สร้างแบรนด์กีฬาชั้นนำของสหรัฐฯ ด้วยการใช้จ่ายด้านการตลาดสะสมประมาณ 400 ล้านดอลลาร์จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์อันล้ำสมัย ธุรกรรมดังกล่าวช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับโอกาสของกลุ่มในการกำหนดเป้าหมายตลาดการเดิมพันกีฬาในสหรัฐฯ ผ่านการเพิ่มแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ฐานลูกค้าที่มีอยู่จำนวนมาก และทีมที่มีความสามารถ

นับตั้งแต่วันที่เข้าซื้อกิจการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2018 ธุรกิจ FanDuel DFS มีรายได้ 57.3 ล้านปอนด์

หากการซื้อกิจการ FanDuel เกิดขึ้นในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 การมีส่วนร่วมของพวกเขาในรายได้จะอยู่ที่ 101.5 ล้านปอนด์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ไม่สามารถกำหนดผลกำไรของ FanDuel ได้อย่างง่ายดายเนื่องจากการรวมธุรกิจหลังการซื้อกิจการ กำไร Proforma สำหรับกลุ่มสหรัฐที่รวมกันนั้นเปิดเผยในหน้า 19 ของคำชี้แจงเบื้องต้น ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการจำนวน 7.9 ล้านปอนด์เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมนี้ และได้เปิดเผยไว้ในการปรับโครงสร้างและการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ในหมายเหตุ 4 ของงบการเงินรวม

รายละเอียดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ ที่ได้มา สิ่งตอบแทนการซื้อ และค่าความนิยม มีดังนี้

สิ่งที่รวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคือ 171.2 ล้านปอนด์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ระบุแยกกันได้ ซึ่งประกอบด้วยแบรนด์ ลูกค้าสัมพันธ์ และเทคโนโลยีที่ได้มาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อกิจการ โดยมีผลกระทบเพิ่มเติมจากหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 35.9 ล้านปอนด์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเหล่านี้จะถูกตัดจำหน่ายตลอดอายุเศรษฐกิจที่มีประโยชน์สูงสุดสิบปี ลูกหนี้ที่ได้มามีจำนวน 3.6 ล้านปอนด์ มูลค่าตามบัญชีเท่ากับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินทั้งหมด

ปัจจัยหลักที่นำไปสู่การรับรู้ค่าความนิยม (ซึ่งไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้) คือการเติบโตจากการรวมกิจกรรมทางธุรกิจ แรงงานที่แข็งแกร่ง การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ และการประหยัดการทำงานร่วมกันของการดำเนินงานที่ควบรวมกิจการ ค่าความนิยมได้รับการจัดสรรให้กับ CGU ของสหรัฐอเมริกาที่มีอยู่ และถือว่า CGU แยกต่างหากไม่เหมาะสม

มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่
10 กรกฎาคม
2561
£m
ทรัพย์สิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3.4
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 178.1
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 181.5

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 5.0
สินทรัพย์ทางการเงิน – เงินสดจำกัด 45.6
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้มา 20.4
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 71.0

สินทรัพย์รวม

252.5

หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 54.1
หนี้และหนี้เหมือนของที่ได้มา 79.9
ยอดลูกค้า 44.3
รวมหนี้สินหมุนเวียน 178.3

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น –
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 35.9
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 35.9

รวมหนี้สิน 214.2
สินทรัพย์สุทธิที่ได้มา 38.3
ความปรารถนาดี 191.3
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุ (17.7)
การพิจารณา 211.9

การพิจารณาวิเคราะห์ได้ดังนี้
Betfair US โอนหุ้นไปยังส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 157.5
ชำระเป็นเงินสด 11.7
มูลค่ายุติธรรมของเงินสดที่จัดสรรให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 42.7
การพิจารณา 211.9
การเข้าซื้อกิจการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับร้านค้า
ในปี 2561 กลุ่มบริษัทได้เข้าซื้อกิจการร้านหนังสือที่ได้รับอนุญาตจำนวนหนึ่งในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์โดยที่ไม่มีไซต์ที่เทียบเคียงได้สำหรับการเปิดร้านออร์แกนิก

รายละเอียดของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาและค่าความนิยมที่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการภายใต้ IFRS มีดังนี้

มูลค่ายุติธรรม
31 ธันวาคม 2561
£m
สินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ซึ่งได้มา:
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 0.1
ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการซื้อกิจการ – UK Retail และ Irish Retail 1.1
การพิจารณา 1.2

การพิจารณาวิเคราะห์ได้ดังนี้
การพิจารณาเงินสด 1.1
การพิจารณารอตัดบัญชีที่อาจเกิดขึ้น 0.1
การพิจารณา 1.2
ปัจจัยหลักที่เอื้อต่อยอดความนิยมของร้านค้าปลีกในสหราชอาณาจักรและไอริช รีเทล คือลักษณะที่มั่นคงของธุรกิจที่ได้มาภายในสถานที่ที่พวกเขาดำเนินงาน และการผนึกกำลังที่เป็นไปได้ โอกาสในการรีแบรนด์ และประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ทำได้สำหรับธุรกิจที่ได้มาภายในกลุ่ม

ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับรายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับธุรกิจที่ได้มาในช่วงเวลาตั้งแต่ได้มาและสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่ได้นำเสนอโดยพิจารณาจากความไม่มีสาระสำคัญ

สิ่งตอบแทนที่รอการตัดบัญชีโดยบังเอิญจะจ่ายให้กับผู้ขายโดยอ้างอิงจากผลการดำเนินงานของธุรกิจที่ได้มาเทียบกับเป้าหมายทางการเงินที่ตกลงกันไว้สำหรับ 12 เดือนนับจากวันที่ได้มา

เงินสดสุทธิออก / (ไหลเข้า) จากการซื้อธุรกิจ

31 ธันวาคม
2019 31 ธันวาคม
2561
£m £m
เงินสดจ่าย – การเข้าซื้อกิจการในปี 102.0 12.8
เงินสดที่ได้มา – การเข้าซื้อกิจการในปี (0.2) (20.4)
การชำระหนี้ FanDuel และหนี้เช่นรายการ – 79.9
เงินสดรับ-ซื้อกิจการในปีก่อนๆ 4.8 6.1
รวม 106.6 78.4

วิเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์ในงบกระแสเงินสด ดังนี้
การซื้อกิจการ 102.0 12.8
เงินสดได้มาจากการซื้อกิจการ (0.2) (20.4)
การชำระหนี้ FanDuel และหนี้เช่นรายการ – 79.9
การจ่ายเงินสิ่งตอบแทนที่อาจรอการตัดบัญชี 4.8 6.1
รวม 106.6 78.4
ในช่วงปี 2019 กลุ่มบริษัทได้ชำระหนี้สินเพื่อการพิจารณารอตัดบัญชีจำนวน 4.5 ล้านปอนด์ (2018: 3.4 ล้านปอนด์) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการ HRTV ในอดีตของ Betfair ซึ่งเป็นเครือข่ายโทรทัศน์การแข่งม้าในสหรัฐอเมริกา และ 0.3 ล้านปอนด์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการอื่นๆ ของปีก่อนหน้า

9. เงินลงทุนและลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

31
ธันวาคม
2019
£m 31
ธันวาคม
2018
£m

การลงทุน 0.1 2.4
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมใน Featurespace 2.38% โดยมีมูลค่ายุติธรรม 2.3 ล้านปอนด์ ในปี 2019 กลุ่มบริษัทได้จำหน่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่เหลืออยู่ 2.38% ใน Featurespace เพื่อพิจารณาเป็นเงินสดจำนวน 2.3 ล้านปอนด์

31
ธันวาคม
2019
£m 31
ธันวาคม
2018
£m
ลูกหนี้อื่น
การชำระเงินล่วงหน้า 9.0 8.9
ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน (ดูหมายเหตุ 15) 2.6 –
จำนวนเงินที่ชำระตามการประเมินภาษีของเยอรมันและกรีกดั้งเดิม (หมายเหตุ A) 38.8 –
50.4 8.9
สินทรัพย์หมุนเวียน

31
ธันวาคม
2019
£m 31
ธันวาคม
2018
£m
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้า – ลูกค้าเดิมพันเครดิต
0.4 1.7
ลูกหนี้การค้า – คู่สัญญาการพนันกีฬาอื่นๆ 8.1 3.4
ลูกหนี้การค้า 8.5 5.1
ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน (ดูหมายเหตุ 15) 0.4 –
ลูกหนี้อื่น 8.0 6.9
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสินค้าและบริการ 1.9 2.1
การชำระเงินล่วงหน้า 45.8 67.7
รวม 64.6 81.8
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นไม่มีดอกเบี้ย

หมายเหตุ A
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019 กลุ่มบริษัทได้ให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการประเมินภาษีเดิมที่มีการโต้แย้งกันสองฉบับแยกกัน ครั้งแรกเกี่ยวข้องกับ Betfair Exchange ในเยอรมนี ซึ่งดำเนินการที่นั่นจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2012 และครั้งที่สองเกี่ยวข้องกับธุรกิจ paddypower.com ในกรีซ

ศาลการคลังเฮสเซินให้คำตัดสินแก่กลุ่มเกี่ยวกับการอุทธรณ์การประเมินภาษีของเยอรมนีในปี 2555 ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน Betfair ซึ่งดำเนินการในเยอรมนีจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2555 ศาลการคลังพบว่ากลุ่มบริษัทไม่ยอมรับและถือว่ามีความรับผิดทางภาษีประมาณ ต้องจ่าย 40 ล้านยูโร (36 ล้านปอนด์) (รวมดอกเบี้ยค้างรับ) ซึ่งแสดงถึงรายได้หลายรายการที่สร้างโดย Exchange ในช่วงระยะเวลาการประเมิน

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้ออกการประเมินภาษีของกรีกสำหรับปีการเงิน 2555, 2556 และ 2557 ที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตชั่วคราวของกรีกของ paddypower.com การประเมินนี้สรุปว่ากลุ่มบริษัทมีหน้าที่ต้องจ่ายภาษี 15.0 ล้านยูโร รวมค่าปรับและดอกเบี้ย ซึ่งสูงกว่าอย่างมาก (โดยทวีคูณ) มากกว่ารายได้สะสมทั้งหมดที่เคยสร้างโดย paddypower.com ในกรีซ มีความเป็นไปได้ที่ช่วงหลังปี 2014 อาจถูกท้าทายเพิ่มเติมโดยหน่วยงานด้านภาษีของกรีก

กลุ่มบริษัทไม่เห็นด้วยกับพื้นฐานของการประเมินเหล่านี้ และเพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำทางกฎหมายและภาษีที่เราได้รับ เชื่อมั่นในเหตุผลของเราที่จะอุทธรณ์ได้สำเร็จ กระบวนการอุทธรณ์ได้เริ่มขึ้นในทั้งสองกรณี ดังนั้นเราจึงไม่ถือว่าจำนวนเงินเหล่านี้เป็นหนี้สินของกลุ่มและไม่ได้ตั้งสำรองสำหรับจำนวนเงินที่ประเมินหรือการประเมินเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้น เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชุดคำพิพากษาเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตและการตัดสินของศาลในท้ายที่สุด ดังนั้นกรรมการอาจต้องประเมินการปฏิบัติทางบัญชีใหม่เมื่อมีการพัฒนาต่อไป ระหว่างรอผลการอุทธรณ์เหล่านี้ เราได้ชำระการประเมินภาษีของกรีกทั้งหมด (รวมถึงค่าปรับและดอกเบี้ย) และการประเมินภาษีของเยอรมนีจำนวน 30.6 ล้านยูโรระหว่างปี 2019 โดยจะต้องชำระดอกเบี้ยที่ชำระล่าช้าในระยะเวลาที่กำหนด

10. สินทรัพย์ทางการเงินและเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

31
ธันวาคม
2019
£m 31
ธันวาคม
2018
£m
หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงิน – เงินสดจำกัด 189.1 167.2
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 108.1 123.7
รวม 297.2 290.9
ตัวเลขเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดข้างต้นกระทบยอดกับจำนวนเงินที่แสดงในงบกระแสเงินสด ณ สิ้นปีการเงิน ดังนี้

31
ธันวาคม
2019
£m 31
ธันวาคม
2018
£m
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดข้างต้น 108.1 123.7
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (5.0 ) –
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อกระแสเงินสด 103.1 123.7
สินทรัพย์ทางการเงินที่
รวมอยู่ในสินทรัพย์ทางการเงิน – เงินสดที่ถูกจำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2019 นั้น (1) ถูกจำกัด ณ วันนั้น เนื่องจากแสดงถึงยอดเงินของลูกค้าคงเหลือที่รักษาเงินของผู้เล่นที่ถือโดยกลุ่ม หรือ (2) ถูกกำหนดให้ถือเพื่อค้ำประกันจดหมายบุคคลที่สามของ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสินเชื่อ เงินของลูกค้าเหล่านี้ที่ไม่ได้รับความเชื่อถือจะถูกจับคู่โดยหนี้สินที่มีมูลค่าเท่ากัน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงสำหรับเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 0.6% (2018: 2.28%) เงินฝากเหล่านี้มีวันครบกำหนดไถ่ถอนเฉลี่ย 1 วัน (2018: 1 วัน) เงินฝากธนาคารยังมีวันครบกำหนดเฉลี่ย 1 วันจาก 31 ธันวาคม 2019 (2018: 1 วัน) กรรมการเชื่อว่าเงินฝากธนาคารระยะสั้นทั้งหมดสามารถถอนได้โดยไม่มีค่าปรับที่มีนัยสำคัญ

สินทรัพย์ทางการเงิน – เงินสดจำกัดและเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด วิเคราะห์ตามสกุลเงินดังนี้

31 ธันวาคม
2019 31 ธันวาคม
2561
£m £m
GBP 12.9 21.8
EUR 38.2 61.0
AUD 65.1 67.0
ดอลล่าร์ 154.0 134.3
อื่น 27.0 6.8
รวม 297.2 290.9
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2019, 318.2 ล้านปอนด์ (31 ธันวาคม 2018: 368.4 ล้านปอนด์) ได้รับความไว้วางใจใน The Sporting Exchange (Clients) Limited ในนามของลูกค้าของกลุ่มบริษัท และเท่ากับจำนวนเงินที่ฝากเข้าบัญชีลูกค้า เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหรือเงินสดจำกัดไม่รวมถึงยอดคงเหลือเหล่านี้โดยยึดตามความไว้วางใจของลูกค้าและไม่ได้เป็นของกลุ่มและไม่ได้อยู่ที่การจำหน่ายของกลุ่ม

11. ทุนเรือนหุ้นและทุนสำรอง

ทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทประกอบด้วยหุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.09 ยูโร (พ.ศ. 2561: หุ้นสามัญจำนวน 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.09 ยูโร) ทุนที่ออกทั้งหมดชำระเต็มจำนวนแล้ว ผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญของบริษัทด้วยคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหุ้นที่ถือ ผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่บริษัทจะประกาศเป็นครั้งคราว

การเคลื่อนไหวของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วในระหว่างปี มีดังนี้

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีการออกหุ้นสามัญจำนวน 279,096 หุ้น (2561: 474,236) อันเป็นผลมาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นภายใต้โครงการหุ้นของพนักงาน ส่งผลให้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น 3.6 ล้านปอนด์ (พ.ศ. 2561: 2.3 ล้านปอนด์)

โครงการซื้อคืนหุ้นมูลค่า 500 ล้านปอนด์ ซึ่งเริ่มเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เสร็จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้โครงการนี้ บริษัทได้ซื้อคืนเพื่อยกเลิกหุ้นสามัญจำนวน 6,993,308 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 500 ล้านปอนด์ ประกอบด้วยโครงการซื้อคืนหุ้นมูลค่า 200 ล้านปอนด์ ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 และในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษัทได้เริ่มโครงการซื้อคืนครั้งที่สองมูลค่า 300 ล้านปอนด์ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยรวมแล้วในปี พ.ศ. 2561 การจ่ายเงินสดจำนวน£ มีการซื้อคืน 413.7 ล้านปอนด์และอีก 1.3 ล้านปอนด์สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ได้มีการชำระเงินเพิ่มเติมจำนวน 86.4 ล้านปอนด์สำหรับการซื้อหุ้นและ 0.4 ล้านปอนด์สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม มูลค่าที่ระบุของหุ้นที่ยกเลิกระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2019 คือ 0 ปอนด์

หุ้นสามัญจำนวน 1,965,600 หุ้น ถือครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (2561: 1,965,600) สิทธิทั้งหมด (รวมถึงสิทธิในการออกเสียงและสิทธิในการรับเงินปันผล) ในหุ้นที่ถืออยู่ในการซื้อคืนจะถูกระงับจนกว่าจะถึงเวลาออกหุ้นใหม่ ทุนสำรองที่แจกจ่ายได้ของกลุ่มถูกจำกัดโดยมูลค่าหุ้นซื้อคืน ซึ่งมีมูลค่า 40.7 ล้านปอนด์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2019 (2018: 40.7 ล้านปอนด์) ต้นทุนของหุ้นทุนซื้อคืนที่บริษัทถือครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 4.2 ล้านปอนด์ (พ.ศ. 2561: 4.2 ล้านปอนด์) และบริษัทย่อยของบริษัทถือหุ้นอีก 36.5 ล้านปอนด์ (พ.ศ. 2561: 36.5 ล้านปอนด์)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2019 Paddy Power Betfair plc Employee Benefit Trust (“EBT”) ถือหุ้นของบริษัท 70,397 (2018: 99,741) ซึ่งได้มาในราคา 6.1 ล้านปอนด์ (2018: 8.6 ล้านปอนด์) ในส่วนของรางวัลในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับแผนการแบ่งปันพนักงานของกลุ่มบริษัท ทุนสำรองที่สามารถแจกจ่ายได้ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2019 ถูกจำกัดด้วยจำนวนต้นทุนนี้ ในปี 2019 มีการโอนหุ้น 29,344 หุ้นที่ราคาเดิม 2.5 ล้านปอนด์ (ปี 2018: 101,232 หุ้นที่ราคาเดิม 7.0 ล้านปอนด์) ถูกโอนจาก EBT ไปยังผู้รับผลประโยชน์ของ EBT

ทุนสำรองการแปลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเดบิต 21.5 ล้านปอนด์ (พ.ศ. 2561: ยอดเครดิต 4.1 ล้านปอนด์) และเกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มบริษัทในสกุลเงินยูโร AUD USD และ GEL ความเคลื่อนไหวของทุนสำรองเงินตราต่างประเทศสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สะท้อนให้เห็นถึงการอ่อนค่าของ USD และ GEL เทียบกับ GBP ในปีนั้นเป็นหลัก

เงินสำรองป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดเป็นส่วนที่มีผลของการเปลี่ยนแปลงสุทธิสะสมในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับรายการป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ วันดังกล่าว หลังจากการเปิดตัว IFRS 16 กลุ่มบริษัทได้กำหนดให้หนี้สินตามสัญญาเช่าสกุลเงินยูโรในบริษัทที่ใช้สกุลเงิน GBP เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในการป้องกันความเสี่ยงจากรายได้ยูโรในอนาคตที่มีความเป็นไปได้สูง การเพิ่มมูลค่ายุติธรรมของ£ 2.3m ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2019 (31 ธันวาคม 2018: ไม่มี) เกิดขึ้นเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า EUR – GBP นั้นดีเมื่อเทียบกับตำแหน่งเมื่อต้นปี

ทุนสำรองอื่นประกอบด้วยทุนที่ไม่ระบุชื่อ ทุนที่ไม่มีชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2019 ที่ 2.3 ล้านปอนด์ (2018: 2.2 ล้านปอนด์) เกี่ยวข้องกับมูลค่าหุ้นในบริษัทที่บริษัทได้มา 2.1 ล้านปอนด์ (2018: 2.0 ล้านปอนด์) และยกเลิกในภายหลังและจำนวน £ 0.2m (2018: 0.2m) ซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนชื่อเป็นทุนหุ้นสามัญของบริษัท ณ เวลาที่แปลงจากเงินปอนด์ไอริชเป็นยูโร

ในปี 2019 จำนวนเงิน 20.3 ล้านปอนด์ (พ.ศ. 2561: 40.5 ล้านปอนด์) ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิการใช้สิทธิในระหว่างปีได้โอนจากทุนสำรองจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ไปเป็นกำไรสะสม ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 1.1 ล้านปอนด์ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของกลุ่มบริษัทได้รับเครดิตในกำไรสะสมในปี 2562 (ปี 2561: เรียกเก็บ 3.6 ล้านปอนด์) จำนวนเงินภาษีปัจจุบันจำนวน 0.4 ล้านปอนด์ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของกลุ่มได้รับการบันทึกในกำไรสะสมในปี 2019 (2018: 2.9 ล้านปอนด์)

12. เงินปันผลจ่ายจากหุ้นสามัญ

2019
£m 2018
£m
หุ้นสามัญ:
– เงินปันผลงวดสุดท้าย 1.33 ปอนด์ต่อหุ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (31 ธันวาคม 2560: 1.35 ปอนด์) 104.0 114.0
– เงินปันผลระหว่างกาล 0.67 ปอนด์ต่อหุ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (31 ธันวาคม 2561: 0.67 ปอนด์) 52.2 55.0
จำนวนเงินที่รับรู้เป็นการแจกจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในปี 156.2 169.0
กรรมการได้เสนอจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวน 133 เพนนีต่อหุ้น ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนสมาชิกของบริษัทเมื่อปิดทำการในวันที่ 14 เมษายน 2563 เงินปันผลนี้คิดเป็นเงินประมาณ £ 104m ยังไม่ได้รวมเป็นหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2019

13. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นและตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

หนี้สินหมุนเวียน

31 ธันวาคม
2019
£m 31 ธันวาคม
2018
£m
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า 25.3 21.3
ยอดลูกค้า 179.2 155.3
PAYE และประกันสังคม 9.7 5.2
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสินค้าและบริการ 3.0 0.9
หน้าที่การเดิมพัน สิทธิ์ข้อมูล และค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์และสนามแข่ง 60.1 39.5
สวัสดิการพนักงาน 52.3 43.5
ความรับผิดในการซื้อหุ้นของตัวเอง – 86.8
การพิจารณารอตัดบัญชีที่อาจเกิดขึ้น – การรวมธุรกิจ 7.4 4.8
เงินคงค้างและหนี้สินอื่นๆ 211.8 175.5
รวม 548.8 532.8

หนี้สินทางการเงินที่เป็นอนุพันธ์
ตำแหน่งที่เปิดรับเดิมพันกีฬา 20.4 20.1
หนี้สินไม่หมุนเวียน

31 ธันวาคม
2019
£m 31 ธันวาคม
2018
£m
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
สวัสดิการพนักงาน 0.5 0.6
การพิจารณารอตัดบัญชีที่อาจเกิดขึ้น – การรวมธุรกิจ 11.0 17.0
เงินคงค้างและหนี้สินอื่นๆ – 8.6
รวม 11.5 26.2

เว็บเดิมพันฟุตบอล หนี้สินทางการเงินที่เป็นอนุพันธ์
ตำแหน่งที่เปิดรับเดิมพันกีฬา 0.7 0.9
ความรับผิดในการซื้อหุ้นของตนเอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาซื้อคืนเพื่อซื้อหุ้นของบริษัทเอง (ดูหมายเหตุ 11) การซื้อคืนหุ้นเสร็จสมบูรณ์ในปี 2562

การเดิมพันกีฬาตำแหน่งที่เปิดอยู่
จำนวนเงินที่ได้รับจาก เว็บเดิมพันฟุตบอล ลูกค้าในการแข่งขันกีฬาที่ยังไม่เกิดขึ้นภายในสิ้นปีเป็นเครื่องมือทางการเงินที่เป็นอนุพันธ์และถูกกำหนดโดยกลุ่มในการรับรู้เริ่มแรกเป็นหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินไม่แตกต่างไปจากจำนวนเงินที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายเมื่อครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินอย่างมีสาระสำคัญ การเดิมพันกีฬาไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีอัตราดอกเบี้ยหรือความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันกีฬาแบบเปิด

การพิจารณารอการตัดบัญชีที่อาจเกิดขึ้น – การรวมธุรกิจที่รวม
อยู่ในหนี้สินไม่หมุนเวียนคือการพิจารณาที่อาจเกิดขึ้นและรอการตัดบัญชีจำนวน 11.0 ล้านปอนด์เนื่องจากการได้มาซึ่ง HRTV ในอดีตของ Betfair ซึ่งเป็นเครือข่ายโทรทัศน์การแข่งม้าที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา จำนวนเงินที่ต้องชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2019 ในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อกิจการ HRTV มีจำนวน 18.3 ล้านปอนด์ และ 11.0 ล้านปอนด์ที่ครบกำหนดชำระหลังจากหนึ่งปีนับจากวันที่ในรายงาน

การรวมกันที่เสนอกับ The Stars Group Inc
ตามที่ประกาศเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2019 กลุ่มบริษัทและ The Stars Group Inc (“TSG”) บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขของการรวมหุ้นทั้งหมดที่แนะนำซึ่งจะดำเนินการผ่านการเข้าซื้อกิจการ TSG โดย Flutter ตาม แผนการจัดการภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทธุรกิจ (ออนแทรีโอ) (“การรวมกัน”)

ภายใต้เงื่อนไขของการรวมกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น Flutter และ TSG และการอนุมัติด้านกฎระเบียบต่างๆ ผู้ถือหุ้นของ TSG จะได้รับสิทธิ์ได้รับ: หุ้นสามัญใหม่ของ Flutter จำนวน 0.2253 หุ้น เพื่อแลกกับหุ้นสามัญของ TSG ที่ถือโดยพวกเขา ทันทีที่การรวมเสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้น Flutter จะถือหุ้นประมาณ 54.64% และผู้ถือหุ้นของ TSG จะถือหุ้นประมาณ 45.36% ของทุนเรือนหุ้นของ Flutter (อิงตามทุนเรือนหุ้นปรับลดของ Flutter และทุนเรือนหุ้นปรับลดของ TSG ที่ปรับลดแล้วทั้งหมด ยกเว้นตัวเลือกเงินใดๆ ในแต่ละกรณี ณ วันที่ประกาศการรวม) ภายใต้การได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับและข้อบังคับ การรวมกลุ่มนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3 ปี 2020

การรวมกันจะรวบรวมธุรกิจเสริมสองแห่ง (“กลุ่มรวม”) เพื่อสร้างผู้นำระดับโลกในการเดิมพันกีฬาและการเล่นเกม The Combined Group จะมีแบรนด์ชั้นนำที่หลากหลายและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันพร้อมการเข้าถึงทางภูมิศาสตร์ในวงกว้าง Flutter และ TSG จะนำประวัติที่พิสูจน์แล้วมาสู่กลุ่ม Combined Group ในการใช้ผลิตภัณฑ์และความเป็นผู้นำของแบรนด์เพื่อสร้างช่องทางการได้มาซึ่งลูกค้าที่มีต้นทุนต่ำ ในขณะที่เพิ่มมูลค่าให้เหมาะสมผ่านการขายต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ The Combined Group จะได้รับประโยชน์จากทั้งแพลตฟอร์มระดับโลกที่ได้รับการปรับปรุงและการเข้าถึงที่ดีขึ้นภายในตลาดท้องถิ่น ตามรูปแบบมืออาชีพ รายรับประจำปีของ Combined Group จะอยู่ที่ 3.8 พันล้านปอนด์ในปี 2018 ทำให้เป็นผู้ให้บริการเดิมพันและเกมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ข้อตกลงการจัดเตรียมที่ทำขึ้นระหว่างกลุ่มบริษัทและ TSG เพื่อดำเนินการรวมกันนั้นรวมถึงสถานการณ์บางอย่างที่กลุ่มหรือ TSG อาจยุติข้อตกลงการจัดเตรียม ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องชำระเงินค่าเลิกจ้างประมาณ 60 ล้านปอนด์

ข้อมูลนี้จัดทำโดย RNS ซึ่งเป็นบริการข่าวของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน RNS ได้รับการอนุมัติจาก Financial Conduct Authority เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูลหลักในสหราชอาณาจักร ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการแจกจ่ายข้อมูลนี้อาจมีผลบังคับใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ rns@lseg.com หรือเยี่ยมชม www.rns.com